• Location: Romblon Island

  • Depth: shallow to medium depth

  • Cover Photo: Christophe Kazmierski

  • Scientific Name: Goniobranchus fidelis (Kelaart, 1858)

This species was previously known as Chromodoris fidelis and Doris fidelis.