Amblygobius phalaena | Banded Goby

2020-12-17T05:57:25+00:00Amblygobius phalaena - Banded Goby, Critter, Gobiidae - Gobies, Romblon Fish|